RODO

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

 

Spółka Laser-Stal dokładając szczególnej staranności w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, jak również w oparciu o wewnętrzne procedury oraz w związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Laser-Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie 62-510 przy ul. Brunatnej 35, zwany dalej Administratorem.

 

2. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 62-510 Konin, ul. Brunatna 35 lub adresem e-mail: rodo@laser-stal.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO:
• na podstawie wyrażonej zgody;
• zawarcia i realizacji umów, które będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy;
• przedstawienia oferty usług własnych;
• wykonania przez Administratora obowiązków prawnych określony odrębnymi przepisami prawa (np. rachunkowych i podatkowych);
• realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w szczególności tworzenia statystyk i analiz, wsparcie obsługi klienta).

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

 

5. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy pocztowe , kurierskie, zewnętrzna obsługa księgowa, prawna i informatyczna.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

8. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

 

9. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Powyższa informacja nie wymaga jakiejkolwiek odpowiedzi.