Warunki handlowe

warunki handlowe laser stal

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

I. Postanowienia ogólne

 

1. O ile kontekst wyraźnie nie stanowi inaczej, terminy tu używane będą miały następujące znaczenia:

 

Laser-Stal Spółka z o. o.: Laser-Stal Spółka z o. o. z siedzibą w Koninie, ul Brunatnej 35, 62-510 Konin

Umowa: umowa zawarta pomiędzy Laser-Stal Spółka z o. o. i Odbiorcą na dostawę Produktów Laser-Stal Spółka z o. o.;

Odbiorca: każda ze stron (łącznie z przedstawicielami, ajentami czy następcami), do której Laser-Stal Spółka z o. o. wysyła ofertę sprzedaży lub od której otrzymuje ofertę zakupu lub z którą ma stosunek prawny;

Warunki Ogólne: są to ogólne warunki sprzedaży i dostaw Laser-Stal Spółka z o. o.;

Oferta: propozycja lub oferta dostawy Produktów;

Potwierdzenie zamówienia: potwierdzenie oferty przyjętej przez Odbiorcę / przez Laser-Stal Spółka z o. o.;

Strony: Laser-Stal Spółka z o. o. i Odbiorca;

Cena: cena zakupu Produktu;

Produkty: wszystkie produkty i usługi świadczone przez Laser-Stal Spółka z o. o.

 

2. Warunki Ogólne określone w ofercie Laser-Stal Spółka z o. o. lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Laser-Stal Spółka z o. o. do realizacji lub umowy, mają pierwszeństwo przed Niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostaw, jeżeli tak wprost postanowiono.

 

3. Warunki Ogólne uważa się za przyjęte z dniem przyjęcia oferty lub otrzymania potwierdzenia zamówienia lub z dniem zawarcia umowy.

 

4. Warunki Ogólne mają zastosowanie do wszystkich ofert, umów przedwstępnych, potwierdzeń zamówień i innych umów czy stosunków prawnych, w ramach, których Laser-Stal Spółka z o. o. dostarcza produkty Odbiorcy, a także do wykonanych w ramach gwarancji przez Laser-Stal Spółka z o. o. lub na zlecenie Laser-Stal Spółka z o. o. napraw i wymian. Dopuszcza się odstępstwa od Warunków Ogólnych wyłącznie w drodze odrębnego, pisemnego pod rygorem nieważności porozumienia. Wszelkie odchylenia lub warunki dodatkowe do Warunków Ogólnych wymagają uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

5. Warunki Ogólne Odbiorcy lub inne warunki ogólne nie mają zastosowania do stosunków prawnych, których stroną jest Laser-Stal Spółka z o. o., chyba że Strony wprost, pisemnie pod rygorem nieważności stosunku prawnego, postanowiły inaczej.

 

6. Jeśli postanowienie któregoś z Ogólnych Warunków zostanie anulowane lub straci ważność, inne postanowienia Warunków Ogólnych będą w dalszym ciągu obowiązywać.

 

7. Jeśli zamówienie/ potwierdzenie zamówienia Odbiorcy/przez Odbiorcę różni się od Oferty Laser-Stal Spółka z o. o., stanowić to będzie nową ofertę Odbiorcy i będzie uważane za odrzucenie całej Oferty Laser-Stal Spółka z o. o., nawet jeśli zmiana dotyczyć będzie Produktów lub parametrów drugorzędnych.

 

8. Wszelkie propozycje cenowe, wszelkie szczegóły umieszczone w reklamach i drukowanych ulotkach, opisy i ilustracje produktów dostarczonych przez Laser-Stal Spółka z o. o., jak i inne dane techniczne dostarczone przez Laser-Stal Spółka z o. o. i dotyczące Produktów są danymi szacunkowymi, mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące, chyba że obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności postanowiono inaczej.

 

9. Odbiorca gwarantuje dokładność i kompletność pomiarów, wymogów, specyfikacji i innych danych, które zostały podane do Laser-Stal Spółka z o. o.

 

10. Pracownicy Laser-Stal Spółka z o. o. nie są upoważnieni do zawierania umów w imieniu Laser-Stal Spółka z o. o., o ile nie mają do tego specjalnego, pisemnego upoważnienia właściwie wystawionego przez Laser-Stal Spółka z o. o.

 

11. Pod pojęciem „siła wyższa” mieszczą się między innymi wszystkie przyczyny, na które Laser-Stal Spółka z o. o. nie ma wpływu, a które przeszkadzają całkowitemu lub częściowemu wykonaniu Umowy/oferty/zamówienia/potwierdzenia zamówienia itp. Są to okoliczności, których Laser-Stal Spółka z o. o. nie była świadoma i w wyniku których zaistnienia byłoby to nierozsądne ze strony Odbiorcy żądać normalnego wykonania Umowy, takie (ale nie tylko) jak działania wojenne, atak terrorystyczny lub jego groźba, zamieszki, sabotaż, pożar, powódź, lokauty, okupacja firmy, strajki, zmienione ustawodawstwo i inne środki podjęte przez rząd, przerwy w dostawach energii, awarie maszyn i urządzeń, tudzież utrata lub uszkodzenia w czasie transportu. „Siła wyższa” obejmuje także sytuację „siły wyższej” w stosunku do dostawców Laser-Stal Spółka z o. o., niewłaściwe wykonanie zobowiązań przez dostawców zaleconych przez Odbiorcę, jak i usterki w przedmiotach, materiałach i oprogramowaniu stron trzecich używanych przez Laser-Stal Spółka z o. o.
 

II Ceny

 

1. Podawane ceny są cenami netto EXW (załadowane w magazynie Laser-Stal Spółka z o. o. w Koninie) wg Incoterms 2000, ważne w okresie obowiązywania umowy. Do cen należy doliczyć podatek Vat wg stawki obowiązującej w dniu wystawiania faktury.

 

2. Laser-Stal Spółka z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany cen w trakcie realizacji zamówienia w przypadku: zmian w zamówieniu/ ofercie, znaczących zmian cen materiałów, znaczących zmian kursów walut, działania „siły wyższej”.

 

3. Jeśli realizacja Umowy zostanie uniemożliwiona z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, Laser-Stal Spółka z o. o. będzie miała roszczenie o zapłatę ceny plus wszelkie powstałe koszty minus koszty nie poniesione ze względu na niewykonanie Umowy/ zamówienia itp.

 

4. Osobno doliczane i nie zawarte w Cenach są: koszty przygotowania do transportu, pakowania, koszty montażu i obsługi, koszty załadunku, wysyłki, transportu i rozładunku oraz koszty ubezpieczenia i / lub przechowywania wszelkich towarów udostępnionych przez Odbiorcę.

 

5. Odbiorca wyrówna Laser-Stal Spółka z o. o. wszelki wzrost kosztów Laser-Stal Spółka z o. o. spowodowany zmianami i / lub dodatkami do Umowy/zamówienia/potwierdzenia zamówienia itp. wprowadzonymi na prośbę Odbiorcy, utrudnieniem wykonania Umowy ze strony Odbiorcy i / lub okolicznościami bądź utrudnieniami przypisanymi Odbiorcy — chyba że z zawartej między Stronami umowy wynika inaczej.

 

6. Rabaty lub upusty odnoszą się do Cen jedynie, gdy wcześniej zostały potwierdzone na piśmie, pod rygorem nieważności, przez upoważnionego przedstawiciela Laser-Stal Spółka z o. o.
 

III Wysyłka

 

1. Zamówione towary wysyłane są na koszt i ryzyko Odbiorcy. Jeśli nie uzgodniono inaczej wysyłka realizowana jest przez przewoźnika zwyczajowo stosowanego przez Laser-Stal Spółka z o. o.

 

2. Laser-Stal Spółka z o. o. nie jest związana żadną dostawą lub innymi terminami, których nie można dotrzymać z powodów od Laser-Stal Spółka z o. o. niezależnych, a które zaistniały po zawarciu Umowy lub jeśli po zawarciu Umowy Strony uzgodniły jakiekolwiek modyfikacje dotyczące natury lub zakresu Umowy (prace dodatkowe, zmiana szczegółów technicznych itp.).

 

3. W uzasadnionych przypadkach Laser-Stal Spółka z o. o. ma prawo do użycia innych materiałów lub wprowadzania zmian do projektu, jeśli sprostają one wymaganiom Odbiorcy. Odbiorca nie ma roszczeń od Laser-Stal Spółka z o. o. z powodu wprowadzenia takich zmian.

 

4. Laser-Stal Spółka z o. o. ma prawo do dostaw częściowych. W tym przypadku Laser-Stal Spółka z o. o. określi terminy dostawy każdej dostawy częściowej.

 

5. Dostawa będzie ex-works (o ile nie zostanie to uzgodnione, pisemnie pod rygorem nieważności, inaczej) w dniu podanym Odbiorcy przez Laser-Stal Spółka z o. o.

 

6. Odbiorca jest zobowiązany odebrać Produkty w określonym terminie dostawy. Produkty nieodebrane przez Odbiorcę, po upływie czasu dostawy, uważane będą za dostarczone. Pozostaną one w dyspozycji Laser-Stal Spółka z o. o. i przez Laser-Stal Spółka z o. o. lub osoby trzecie będą przechowywane na koszt i ryzyko Odbiorcy. Nieodebranie Produktów spowoduje powstanie dodatkowych kosztów z tym związanych (np. koszty przechowywania, ubezpieczenia, koszty transportu itp.), którymi zostanie obciążony Odbiorca według własnych stawek Laser-Stal Spółka z o. o. lub stawek miejscowych.

 

7. Z chwilą dostawy wszelkie ryzyka, w tym ryzyko utraty, kradzieży lub uszkodzenia Produktów przechodzą na Odbiorcę nawet w przypadku, gdy właścicielem Produktów nadal jest Laser-Stal Spółka z o. o.

 

IV Termin płatności

 

1. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.

 

2. Zapłatę należy wnieść na wskazany na fakturze rachunek bankowy Laser-Stal Spółka z o. o. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek Laser-Stal Spółka z o. o.

 

3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Laser-Stal Spółka z o. o. może naliczyć odsetki umowne w wysokości odsetek maksymalnych dopuszczalnych polskich prawem w danym okresie.

 

4. Do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań płatniczych towar pozostaje własnością Laser-Stal Spółka z o. o. W sytuacji, gdy Laser-Stal Spółka z o. o. dostarczy Odbiorcy Produkty, które pozostają własnością Laser-Stal Spółka z o. o., Odbiorca zobowiązany jest do udostępnienia Laser-Stal Spółka z o. o. nieruchomości, w której Produkty te są przechowywane, jeśli Laser-Stal Spółka z o. o. o to poprosi.

 

5. Odbiorca nie ma prawa do potrącania wzajemnych wierzytelności lub wstrzymywania płatności, chyba że Strony wprost, na piśmie pod rygorem nieważności postanowią inaczej.

 

6. Płatności Odbiorcy są w pierwszej kolejności zaliczane na poczet należnych odsetek i kosztów, a w drugiej jako płatność za inne zobowiązania Odbiorcy, począwszy od najdawniej wymagalnych. Jakiekolwiek inne oświadczenia Odbiorcy w tym zakresie mają znaczenie tylko w przypadku ich uznania przez Laser-Stal Spółka z o. o.

 

7. Na mocy prawa każde zobowiązanie płatnicze ze strony Odbiorcy (bez względu na źródło i termin powstania tego zobowiązania) staje się natychmiast należne i przypadające do zapłaty, bez wymogu żadnego powiadomienia, w chwili wystąpienia następujących zdarzeń:
a) nieuiszczenia płatności lub nieterminowego uiszczenie płatności choćby jednej kwoty;
b) ogłoszenia upadłości lub uzyskanie wiarygodnej informacji o niewypłacalności Odbiorcy;
c) prośby ze strony Odbiorcy o wstrzymanie (zawieszenie) płatności;
d) umieszczenie Odbiorcy w jakimkolwiek rejestrze dłużników;
e) konfiskaty (zajęcia) towarów i / lub roszczeń Odbiorcy;
f) rozwiązania lub likwidacji firmy Odbiorcy z powodów innych niż jej reorganizacja lub fuzja;

 

V Zmiany w zamówieniu

 

1. Zmiany w zamówieniu można wprowadzić wyłącznie za pisemną zgodą Laser-Stal Spółka z o. o. Wprowadzenie zmian do zamówienia uprawnia Laser-Stal Spółka z o. o. do realizacji zmienionego zamówienia w terminie możliwym mając na względzie czas niezbędny do realizacji zmienionego zamówienia.

 

2. W przypadku odstąpienia od zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Laser-Stal Spółka z o. o., Odbiorca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Laser-Stal Spółka z o. o. poniesionych kosztów, zgodnych z aktualną ofertą handlową. Laser-Stal Spółka z o. o. zastrzega sobie prawo dochodzenia od Odbiorcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Koszty te określa Laser-Stal Spółka z o. o.

 

3. Zmiany w zamówieniu lub rezygnacja z zamówienia muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 

VI Realizacja zamówienia

 

1. Laser-Stal Spółka z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy powstałą z przyczyn niezależnych od Laser-Stal Spółka z o. o.

 

2. Laser-Stal Spółka z o. o. zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia w przypadku przesunięć w planie produkcyjnym niezależnym od Laser-Stal Spółka z o. o., awarii maszyny, przerw w dostawie energii w wymiarze powyżej 30 minut w ciągu doby oraz „siły wyższej”. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Laser-Stal Spółka z o. o. powiadomi o tym niezwłocznie Odbiorcę.
 

VII Jakość produktu, gwarancja, odpowiedzialność

 

1. Laser-Stal Spółka z o. o. udziela dwunastomiesięcznej gwarancji na swoje Produkty, z tym zastrzeżeniem, że towar przechowywany i użytkowany jest z uwzględnieniem najwyższej staranności dla danego Produktu. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem, że Produkty Laser-Stal Spółka z o. o. będą przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i nie będą narażone na działanie czynników atmosferycznych (temperatura, wilgoć itp.) oraz będą przechowywane w warunkach odpowiednich dla ich przechowywania.

 

2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty odbioru towaru przez Odbiorcę i obejmuje wyłącznie wady wynikające z wady ukrytej tego Produktu. Gwarancji nie podlega naturalne zużycie Produktu.

 

3. Kwota roszczeń z tytułu jakości Produktu i jego zgodności z zamówieniem, ofertą, potwierdzeniem zamówienia itp. nie może przekroczyć szkody bezpośredniej („szkoda bezpośrednia” oznacza wyłącznie uzasadnione wydatki, które Odbiorca musiałby ponieść, by sprawić, aby dostarczony przez Laser-Stal Spółka z o. o. Produkt był zgodny z ofertą/zamówieniem/potwierdzeniem zamówienia/ umową itp.), przy czym w każdym przypadku ogranicza się do trzykrotności wartości dostarczonego przez Laser-Stal Spółka z o. o. Produktu netto (ustalanej w oparciu o ustaloną przez strony cenę netto Produktu). Ponadto w każdym przypadku wyłączona jest odpowiedzialność Laser-Stal Spółka z o. o. za szkody związane z utratą przychodów. Wyłącza się odpowiedzialność Laser-Stal Spółka z o. o. za szkody bezpośrednie, które powstały bez winy Laser-Stal Spółka z o. o.

 

4. Koszty dostarczenia reklamowanych towarów do Laser-Stal Spółka z o. o. ponosi Odbiorca.

 

5. Odbiorca ma obowiązek zgłoszenia zauważonych wad niezwłocznie, przy czym w każdym przypadku nie później niż w ciągu 48 godzin od ich wykrycia lub od dnia, kiedy mogły zostać wykryte pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

 

6. Zgłoszenia reklamacyjne realizowane są w ciągu 21 dni. Reklamowane towary musza być dostarczone do Laser-Stal Spółka z o. o. wraz z pisemną reklamacją i informacją o okolicznościach w jakich nastąpiło ujawnienie wady.

 

7. Towary uznane przez Laser-Stal Spółka z o. o. za wadliwe będą naprawione bądź wymienione na wolne od wad wg uznania Laser-Stal Spółka z o. o.

 

8. Laser-Stal Spółka z o. o. wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Ceny proponowane przez Laser-Stal Spółka z o. o. są ustalane z uwzględnieniem postanowienia zdania poprzedniego.

 

9. Przy odbiorze towaru Odbiorca ma obowiązek niezwłocznego zbadania dostarczonego towaru pod rygorem utraty roszczeń z tytułu ewentualnych wad. Odbiorca ma obowiązek w momencie dostawy, w obecności kuriera sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, a ewentualne uszkodzenia w transporcie ma obowiązek zgłosić kurierowi. Odbiorca ma obowiązek zgłoszenia Laser-Stal Spółka z o. o. w dniu dostarczenia mu Produktu wady lub braki uniemożliwiające poprawne użycie Produktu oraz wady widoczne „gołym okiem”. Przed użyciem Produktu Odbiorca ma obowiązek sprawdzenia zgodności Produktu ze swoim zamówieniem. Laser-Stal Spółka z o. o. nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności za szkody związane z zastosowaniem wadliwego Produktu do masowej produkcji, chyba że pomimo wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków i obowiązujących przepisów prawa oraz panujących zwyczajów Odbiorca nie mógł wykryć wady.

 

10. Gwarancji nie podlegają wady będące normalnym następstwem masowej produkcji towarów z materiału danego typu (zarysowania stali itp.) lub wynikające z faktu, że Produkty produkowane są na maszynach.

 

11. Roszczenia gwarancyjne wygasają
a) jeśli Odbiorca nie poinformuje Laser-Stal Spółka z o. o. o wadach w terminie wskazanym w postanowieniu powyżej;
b) jeśli bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Laser-Stal Spółka z o. o. Odbiorca sam dokonywał napraw, zamian itp.;
c) po upływie okresu gwarancji;
d) jeśli Odbiorca nie zapłaci w terminie wynagrodzenia należnego Laser-Stal Spółka z o.o. – do czasu uiszczenia na rzecz Laser-Stal Spółka z o.o. należnego wynagrodzenia wraz z odsetkami wskazanymi w niniejszych warunkach.

 

12. Jeśli na skutek napraw gwarancyjnych Laser-Stal Spółka z o. o. wymieni część Produktu, cały Produkt – wymienione części/Produkty są własnością Laser-Stal Spółka z o. o.

 

13. Laser-Stal Spółka z o. o. może odmówić realizacji obowiązków gwarancyjnych, jeżeli Odbiorca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Laser-Stal Spółka z o. o.
 

VIII Prawa autorskie

 

1. Wszelkie prawa autorskie, prawa do własności intelektualnej i przemysłowej odnoszące się do Produktu lub innych produktów czy materiałów opracowanych lub dostarczonych w ramach Umowy (oferty, stosunku prawnego itp.), takich jak analizy, projekty, dokumentacja, sprawozdania, oferty, jak i materiały przygotowawcze z tym związane będą wyłącznie w posiadaniu Laser-Stal Spółka z o. o. i dostawców Laser-Stal Spółka z o. o. Odbiorca nabywa jedynie prawa użytkowania dostarczonego Produktu. Wyłączeniu podlegają wszystkie inne lub bardziej szerokie prawa do używania lub reprodukcji Produktów lub materiałów. Prawo do użytkowania, do którego Odbiorca ma prawo nie jest prawem wyłącznym i jest prawem nieprzenoszalnym na osoby trzecie. Postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy Laser-Stal Spółka z o.o. wykonuje Produkt wg projektu dostarczonego przez Odbiorcę.

 

2. Wszelkie odchylenia od punktu wyżej muszą wyraźnie zostać przez Strony uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności. Nie będą one miały wpływu na prawo Laser-Stal Spółka z o. o. do stosowania zasad ogólnych, pomysłów, projektów, dokumentacji, prac odnoszących się do produktów i materiałów do innych celów. Przeniesienie praw do własności intelektualnej lub przemysłowej nie wpłynie na prawo Laser-Stal Spółka z o. o. do podejmowania działań rozwojowych w stosunku do siebie lub osób trzecich, podobnych do tych, które dotyczą Odbiorcy.

 

IX Postanowienia końcowe

 

1. Stosunki prawne, których Laser-Stal Spółka z o. o. jest stroną podlegają prawu polskiemu, chyba że Strony wprost, na piśmie pod rygorem nieważności zastrzegły inaczej.

 

2. Wszystkie spory między Stronami, których nie można rozstrzygnąć polubownie, a które mogą wyniknąć w związku z Warunkami Ogólnymi, wszystkimi Ofertami, Umowami Przedwstępnymi, Potwierdzeniami Zamówień, Umowami i innymi stosunkami prawnymi, do których te Warunki Ogólne mają pełne lub częściowe zastosowanie zostaną rozpatrzone przez Sąd właściwy dla siedziby Laser-Stal Spółka z o. o.

 

3. Językiem właściwym dla wykonania stosunków prawnych, których stroną jest Laser-Stal Spółka z o. o. jest język polski.

 

4. Wszelką korespondencję należy doręczać bezpośrednio na adres danej Strony bądź przesyłać listami poleconymi, chyba że na piśmie pod rygorem nieważności Strony postanowią inaczej.

 

5. Warunki ogólne dostępne są w siedzibie Laser-Stal Spółka z o. o. oraz na stronie www.laser-stal.pl